Configuring PPPoE on a MikroTik router using the „Quick Set” EN

Configuring PPPoE on a MikroTik router using the „Quick Set” option is very simple and intuitive. Here are the steps you need to follow:

Step 1: Connect to the Router

Connect your computer to the MikroTik router using an Ethernet cable or connect to the router’s wireless network (Wi-Fi).

Step 2: Access the Router’s Administrative Panel

To access the MikroTik router’s administrative panel, open a web browser and enter the router’s IP address. The default IP address for MikroTik routers is „192.168.88.1.” If this address doesn’t work, consult the router’s documentation or check the IP address on the bottom of the device.

Step 3: Log in to the Administrative Panel

You will be prompted to enter the username and password for the MikroTik router’s administrative panel. The default login credentials are „admin” for the username and no password. If you’ve changed the password, enter the new one.

Step 4: Using the „Quick Set” Option to Configure PPPoE

 1. In the MikroTik router’s administrative panel, navigate to the „Quick Set” tab on the left panel.
 2. Choose „PPPoE Client” as the configuration mode.
 3. In the „Wireless settings” section, select the appropriate wireless network if available.
 4. In the „Ethernet” section, choose the Ethernet interface that is connected to the Ethernet Line.
 5. In the „Services” section, select „Internet” and enter the username and password provided by your Internet service provider.
 6. Click „Next.”

Step 5: Save Settings and Connect to the Internet

 1. On the next page, review the configuration summary and ensure you’ve entered the correct information.
 2. Click „Apply,” and the MikroTik router will attempt to establish a PPPoE connection with your Internet service provider.

If everything goes smoothly, you will now be connected to the Internet through the PPPoE connection on your MikroTik router. To disconnect from the Internet, you can go back to the „Quick Set” tab and choose the „Disconnect” option.

The „Quick Set” option simplifies PPPoE configuration on MikroTik routers, especially for less experienced users. Keep in mind that the exact configuration may vary depending on the router model. If you encounter any issues with the setup, consult the router’s documentation or contact your Internet service provider’s technical support. Or, use the assistance of our HelpDesk24.

Konfiguracja PPPoE na routerze MikroTik za pomocą opcji „Quick Set”

Konfiguracja PPPoE na routerze MikroTik za pomocą opcji „Quick Set” jest bardzo prosta i intuicyjna. Oto kroki, które musisz podjąć:

Krok 1: Połączenie z routerem

Podłącz komputer do routera MikroTik za pomocą kabla Ethernet lub łącz się z siecią bezprzewodową (Wi-Fi) routera.

Krok 2: Wejście do panelu administracyjnego routera

Aby wejść do panelu administracyjnego routera MikroTik, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera. Domyślny adres IP routera MikroTik to „192.168.88.1”. Jeśli ten adres nie działa, sprawdź dokumentację routera lub sprawdź adres IP na spodzie urządzenia.

Krok 3: Logowanie do panelu administracyjnego

Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła do panelu administracyjnego routera MikroTik. Domyślne dane logowania to „admin” jako nazwa użytkownika i brak hasła. Jeśli zmieniłeś hasło, wprowadź nowe hasło.

Krok 4: Użycie opcji „Quick Set” do konfiguracji PPPoE

 1. W panelu administracyjnym routera MikroTik, przejdź do zakładki „Quick Set” w lewym panelu.
 2. Wybierz „PPPoE Client” jako tryb konfiguracji.
 3. W sekcji „Bezprzewodowe ustawienia” (Wireless settings), wybierz odpowiednią sieć bezprzewodową, jeśli jest dostępna.
 4. W sekcji „Ethernet” wybierz interfejs Ethernet, który jest połączony z siecią Ethernet (gniazdo w ścianie RJ45 )
 5. W sekcji „Usługi” (Services), wybierz „Internet” i wprowadź nazwę użytkownika i hasło dostawcy usług internetowych.
 6. Kliknij „Następny” (Next).

Krok 5: Zapisanie ustawień i połączenie z Internetem

 1. Na kolejnej stronie, sprawdź podsumowanie konfiguracji i upewnij się, że wprowadziłeś poprawne dane.
 2. Kliknij „Zastosuj” (Apply), a router MikroTik spróbuje nawiązać połączenie PPPoE z dostawcą usług internetowych.

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, będziesz teraz połączony z Internetem za pomocą połączenia PPPoE na swoim routerze MikroTik. Aby rozłączyć się z Internetem, możesz ponownie wejść w zakładkę „Quick Set” i wybrać opcję „Rozłącz” (Disconnect).

Opcja „Quick Set” ułatwia konfigurację PPPoE na routerze MikroTik, zwłaszcza dla mniej doświadczonych użytkowników. Pamiętaj, że dokładna konfiguracja może się różnić w zależności od modelu routera MikroTik. Jeśli napotkasz problemy z konfiguracją, skonsultuj się z dokumentacją routera lub wsparciem technicznym dostawcy usług internetowych. Lub skorzystaj z pomocy naszego HelpDesk24

Konfiguracja PPPoE na routerze MikroTik

Konfiguracja PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) na routerze MikroTik wymaga kilku kroków. Oto instrukcja krok po kroku:

Krok 1: Połączenie z routerem

Podłącz komputer do routera MikroTik za pomocą kabla Ethernet lub łącz się z siecią bezprzewodową (Wi-Fi) routera.

Krok 2: Wejście do panelu administracyjnego routera

Aby wejść do panelu administracyjnego routera MikroTik, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera. Domyślny adres IP routera MikroTik to „192.168.88.1”. Jeśli ten adres nie działa, sprawdź dokumentację routera lub sprawdź adres IP na spodzie urządzenia.

Krok 3: Logowanie do panelu administracyjnego

Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła do panelu administracyjnego routera MikroTik. Domyślne dane logowania to „admin” jako nazwa użytkownika i brak hasła. Jeśli zmieniłeś hasło, wprowadź nowe hasło.

Krok 4: Konfiguracja PPPoE

W panelu administracyjnym routera MikroTik wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do zakładki „PPP” w lewym panelu.
 2. Wybierz „Profili PPPoE” (PPPoE Profiles) i utwórz nowy profil PPPoE, klikając na przycisk „Dodaj nowy” (Add New).
 3. Wprowadź nazwę profilu, np. „Moje PPPoE”.
 4. W sekcji „Wprowadzanie danych” (Data Input) wybierz „Use Point-to-Point encryption (MPPE)” (Użyj szyfrowania punkt-punkt MPPE) i wybierz odpowiednią długość klucza. Dla większego bezpieczeństwa zaleca się wybranie 128-bitowego klucza.
 5. Kliknij „Zastosuj” (Apply).

Krok 5: Utworzenie interfejsu PPPoE

 1. Teraz przejdź do zakładki „Interfejsy” (Interfaces) w lewym panelu.
 2. Wybierz „Interfejs PPPoE” (PPPoE Client) i utwórz nowe połączenie PPPoE, klikając na przycisk „Dodaj nowy” (Add New).
 3. Wprowadź nazwę interfejsu, np. „PPPoE Connection”.
 4. Wybierz utworzony wcześniej profil PPPoE w polu „Profil PPP” (PPPoE Profile).
 5. W sekcji „Dostawca usług” (Service) wprowadź nazwę użytkownika i hasło dostawcy usług internetowych.
 6. Kliknij „Zastosuj” (Apply).

Krok 6: Połączenie z Internetem

Teraz masz skonfigurowane połączenie PPPoE na swoim routerze MikroTik. Aby połączyć się z Internetem, wykonaj następujące kroki:

 1. W zakładce „Interfejsy” (Interfaces), znajdź utworzony wcześniej interfejs PPPoE (np. „PPPoE Connection”).
 2. Kliknij na interfejs PPPoE, a następnie kliknij przycisk „Połącz” (Connect).

System spróbuje nawiązać połączenie z dostawcą usług internetowych za pomocą protokołu PPPoE.

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, będziesz teraz połączony z Internetem za pomocą połączenia PPPoE na swoim routerze MikroTik. Aby rozłączyć się z Internetem, ponownie kliknij na interfejs PPPoE i wybierz „Rozłącz” (Disconnect).

Pamiętaj, że dokładna konfiguracja może się różnić w zależności od modelu routera MikroTik. Jeśli napotkasz problemy z konfiguracją, skonsultuj się z dokumentacją routera lub wsparciem technicznym dostawcy usług internetowych. Lub skorzystaj z naszego HelpDesk24

Kategorie

Czytelnia IT

Chmura tagów

Administrator Antywirus Ataki Bezpieczeństwo Firewall GSM Hacker Haker Hyper-V Internet Komputer Kontenery Kubernetes Linux MANIPULACJA Microsoft Mikrotik Phishing PPPoE Router Serwery Sieci Teams Telefon TP-Link VPN WAP WiFi Windows ZFS