Configuring PPPoE on a TP-Link router EN

Configuring PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) on a TP-Link router is relatively straightforward. Here are the steps you need to take to set up a PPPoE connection:

Step 1: Connect to the Router
Connect your computer to the TP-Link router using an Ethernet cable or connect to the router’s wireless network (Wi-Fi).

Step 2: Access the Router’s Administrative Panel
To access the router’s administrative panel, open a web browser and enter the router’s IP address. The default IP address for most TP-Link routers is „192.168.0.1.” If this address doesn’t work, check the router’s documentation or find the IP address on the bottom of the device.

Step 3: Log in to the Administrative Panel
You will be prompted to enter the username and password for the router’s administrative panel. Default login credentials can be found in the router’s documentation. After logging in, locate the section responsible for configuring PPPoE.

Step 4: Configure PPPoE
In the PPPoE configuration section, follow these steps:

  • Select „WAN” or „Internet” in the menu on the left panel.
  • Choose „PPPoE” as the connection type.
  • Enter your username and password provided by your Internet service provider.
  • If the Internet service provider uses a static IP address, you can enter it in the appropriate fields; otherwise, leave them on „Automatic IP Assignment.”
  • Save the changes.

Step 5: Restart the Router
After saving the configuration, it’s recommended to restart the router to activate the new settings.

Step 6: Test the Connection
After restarting the router and setting up PPPoE, make sure you have access to the internet by opening a web page or running a connection test.

If everything went smoothly, you should now have a configured PPPoE connection on your TP-Link router with internet access. Keep in mind that some TP-Link router models may have slightly different user interfaces, but the general procedure for configuring PPPoE is similar. If you still encounter issues with the configuration, consult your Internet service provider or refer to the router’s documentation. Or, use the assistance of our HelpDesk24.

Konfiguracja PPPoE na routerze TP-Link

Konfiguracja PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) na routerze TP-Link jest stosunkowo prosta. Oto kroki, które musisz podjąć, aby skonfigurować połączenie PPPoE:

Krok 1: Połączenie z routerem
Podłącz komputer do routera TP-Link za pomocą kabla Ethernet lub łącz się z siecią bezprzewodową (Wi-Fi) routera.

Krok 2: Wejście do panelu administracyjnego routera
Aby wejść do panelu administracyjnego routera, otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera. Domyślny adres IP większości routerów TP-Link to „192.168.0.1”. Jeśli ten adres nie działa, sprawdź dokumentację routera lub sprawdź adres IP na spodzie urządzenia.

Krok 3: Logowanie do panelu administracyjnego
Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła do panelu administracyjnego routera. Domyślne dane logowania można znaleźć w dokumentacji routera. Po zalogowaniu się, znajdź sekcję odpowiedzialną za konfigurację PPPoE.

Krok 4: Konfiguracja PPPoE
W sekcji konfiguracji PPPoE, wykonaj następujące kroki:

  • Wybierz „WAN” lub „Internet” w menu na lewym panelu.
  • Wybierz „PPPoE” jako typ połączenia.
  • Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło dostawcy internetowego, które zostały ci przekazane przez dostawcę.
  • Jeśli dostawca internetowy używa statycznego adresu IP, możesz go wprowadzić w odpowiednich polach. W przeciwnym razie zostaw je na „Automatyczne przydzielanie adresu IP”.
  • Zapisz zmiany.

Krok 5: Restart routera
Po zapisaniu konfiguracji, zalecam restart routera, aby nowe ustawienia zostały aktywowane.

Krok 6: Test połączenia
Po restarcie routera i ustawieniu PPPoE, upewnij się, że masz dostęp do internetu, otwierając stronę internetową lub uruchamiając test połączenia.

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, powinieneś teraz mieć skonfigurowane połączenie PPPoE na swoim routerze TP-Link i dostęp do Internetu. Pamiętaj, że niektóre modele routerów TP-Link mogą nieco różnić się w interfejsie, ale ogólna procedura konfiguracji PPPoE jest podobna. Jeśli nadal masz problemy z konfiguracją, skonsultuj się z dostawcą internetowym lub sprawdź dokumentacją routera. Lub skorzystaj z naszego HelpDesk24

Kategorie

Czytelnia IT

Chmura tagów

Administrator Antywirus Ataki Bezpieczeństwo Firewall GSM Hacker Haker Hyper-V Internet Komputer Kontenery Kubernetes Linux MANIPULACJA Microsoft Mikrotik Phishing PPPoE Router Serwery Sieci Teams Telefon TP-Link VPN WAP WiFi Windows ZFS